Giới thiệu nhân viên

  

STT

Họ và tên

Kinh nghiệm

1

Ông: Đặng Hoàng Chinh –Chức vụ: Giám đốc

- Có trên 15 năm kinh nghiệm làm việc trong tổ chức hành nghề đấu giá và trên 10 năm là Đấu giá viên và đã trực tiếp điều hành trên 1.000 cuộc đấu giá của tất cả các loại tài sản.

- Từ năm 1998 đến năm 2010 làm việc tại Sở tư pháp tỉnh Bình Dương 

- Từ 3/2010 là Đấu giá viên tại Trung tâm đấu giá tài sản tỉnh Bình Dương.

- Từ 2012 đến nay là Giám đốc Công ty Đấu giá hợp Danh Công Lập.

- Thẻ đấu giá viên số 512/TP-ĐGV do Bộ Tư pháp ngày 18/3/2010.

- Chứng chỉ hành nghề đấu giá số 73/TP-ĐG-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 25/4/2011

-Thẻ đấu giá viên số: 02/ĐGV do do Công ty TNHH Dịch vụ ĐGTS Công Lập cấp ngày 01/3/2012.

- Thẻ đấu giá viên số 05/ĐGV do Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương cấp ngày 10/4/2019.

2

Ông: Nguyễn Văn Thanh - Chức vụ: P.Giám đốc

- Có kinh nghiệp trên 10 năm trong lĩnh vực đấu giá và đã điều hành trên 100 cuộc đấu giá các loại tài sản khác nhau.

- Từ năm 2010 đến 2012 làm việc tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Dương

- Từ 2012 đến nay là làm việc tại Công ty Đấu giá hợp Danh Công Lập

- Chứng chỉ hành nghề đấu giá số 1707/TP-ĐG-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 20/02/2017

- Thẻ đấu giá viên số 07/ĐGV do Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương cấp ngày 10/4/2019

3

Ông: Nguyễn Quốc Nghiêm- Chức vụ: Đấu giá viên

- Có kinh nghiệp trên 10 năm trong lĩnh vực đấu giá và gần 10 năm là Đấu giá viên đã điều hành trên 300 cuộc đấu giá các loại tài sản khác nhau.

- Từ năm 2008 đến năm 2012 làm việc tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Dương.

-Từ 2012 đến nay là Đấu giá viên tại Công ty Đấu giá hợp Danh Công Lập.

- Đã được đào tạo qua lớp nghiệp vụ Công chứng viên.

- Chứng chỉ hành nghề đấu giá viên số 813/TP-ĐG-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 30/9/2013

- Thẻ đấu giá viên số 06/ĐGV do Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương cấp ngày 10/4/2019

 

- Về đội ngũ chuyên viên: có trình độ đại học trở lên, chuyên ngành về pháp luật, quản trị kinh doanh, tài chính kế toán và đã được đào tạo qua lớp nghiệp vụ đấu giá; am hiểu về quy định của pháp luật. Đã công tác trong ngành đấu giá trên 05 năm. Với đầy đủ nhiệt huyết và năng nổ trong công công việc.


Đã thêm vào giỏ hàng