TB SO 02 NGAY 03.01.2023. VU THI LUYEN + VAN DUNG.

- Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Công Lập; địa chỉ: số 29, đường số 8, KDC Hiệp Thành 3, khu 7, P. Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương (gọi tắt: Công ty Công Lập).

  - Người có Tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án Dân sự thị xã Bến Cát; Địa chỉ: phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

- Tài sản đấu giá là: 06 Lô tài sản của bà Nguyễn Thị Luyến và ông Nguyễn Văn Dũng được Chi cục Thi hành án Dân sự thị xã Bến Cát dưa ra đấu giá cụ thể như sau:

1. Lô 01: Quyền sử dụng đối với khu đất có diện tích đo đạc thực tế là 337m2 đất ở tại đô thị (có 320,8m2 thuộc hành lang bảo vệ Suối) thuộc thửa đất số 150, tờ bản đồ số 12, tọa lạc tại phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

*Giá khởi điểm: 1.712.067.840 đồng (Một tỷ, bảy trăm mười hai triệu, không trăm sáu mươi bảy ngàn, tám trăm bốn mươi đồng).

2. Lô 02: Quyền sử dụng đối với khu đất có diện tích đo đạc thực tế là 531m2 đất ở tại đô thị thuộc thửa đất số 360, tờ bản đồ số 12, tọa lạc tại phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

*Giá khởi điểm: 2.697.649.920 đồng (Hai tỷ, sáu trăm chín mươi bảy triệu, sáu trăm bốn mươi chín ngàn, chín trăm hai mươi đồng).

3. Lô 03: Quyền sử dụng đối với khu đất có diện tích đo đạc thực tế là 393m2 đất ở tại đô thị thuộc thửa đất số 363, tờ bản đồ số 12, tọa lạc tại phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

*Giá khởi điểm: 1.996.565.760 đồng (Một tỷ, chín trăm chín mươi sáu triệu, năm trăm sáu mươi lăm ngàn, bảy trăm sáu mươi đồng).

4. Lô 04: Quyền sử dụng đối với khu đất có diện tích đo đạc thực tế là 397m2 đất ở tại đô thị (có 66m2 thuộc hành lang bảo vệ Suối) thuộc thửa đất số 364, tờ bản đồ số 12, tọa lạc tại phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

*Giá khởi điểm: 2.016.887.040 đồng (Hai tỷ, không trăm mười sáu triệu, tám trăm tám mươi bảy ngàn, không trăm bốn mươi đồng).

5. Lô 05: Quyền sử dụng đối với khu đất có diện tích đo đạc thực tế là 624,4m2 đất ở tại đô thị thuộc thửa đất số 306, tờ bản đồ số 19, tọa lạc tại phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

*Giá khởi điểm: 3.686.513.796 đồng (Ba tỷ, sáu trăm tám mươi sáu triệu, năm trăm mười ba ngàn, bảy trăm chín mươi sáu đồng).

6. Lô 06: Quyền sử dụng đối với khu đất có diện tích đo đạc thực tế là 166,2m2 đất ở tại đô thị thuộc thửa đất số 307, tờ bản đồ số 19, tọa lạc tại phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

*Giá khởi điểm: 981.259.758 đồng (Chín trăm tám mươi mốt triệu, hai trăm năm mươi chín ngàn, bảy trăm năm mươi tám đồng).

*Ghi chú: Giá bán 06 lô tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Người mua trúng đấu giá chịu trách nhiệm nộp tất cả các khoản thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận Quyền sở hữu, Quyền sử dụng tài sản (Trừ thuế thu nhập cá nhân).

- Giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá:

+ Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 18/2015/QĐ-ST-KDTM ngày 29/01/2015 của Tòa án nhân dân Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh;

+ Quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu số 833/QĐ-CCTHADS ngày 01/3/2018 của Chi cục Thi hành án Dân sự thị xã Bến Cát;

+ Quyết định về việc cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản số 48/QĐ-CCTHADS ngày 19/5/2022 của Chi cục Thi hành án Dân sự thị xã Bến Cát;

+ Biên bản kê biên, xử lý tài sản ngày 15/7/2022 của Chi cục Thi hành án Dân sự thị xã Bến Cát;

+ Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AM 054839, số vào số cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất H03361 do UBND huyện (nay là thị xã) Bến Cát cấp ngày 27/02/2008 cho bà Nguyễn Thị Luyến; Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AM 054844, số vào số cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất H03364 do UBND huyện (nay là thị xã) Bến Cát cấp ngày 27/02/2008 cho bà Nguyễn Thị Luyến; Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AM 054845, số vào số cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất H03365 do UBND huyện (nay là thị xã) Bến Cát cấp ngày 27/02/2008 cho bà Nguyễn Thị Luyến; Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AM 054846, số vào số cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất H03366 do UBND huyện (nay là thị xã) Bến Cát cấp ngày 27/02/2008 cho bà Nguyễn Thị Luyến; Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AM 054909, số vào số cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất H03355 do UBND huyện (nay là thị xã) Bến Cát cấp ngày 27/02/2008 cho ông Nguyễn Văn Dũng; Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AM 054833, số vào số cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất H03356 do UBND huyện (nay là thị xã) Bến Cát cấp ngày 27/02/2008 cho ông Nguyễn Văn Dũng;

+ 06 Mảnh trích lục có đo đạc chỉnh lý số -2022 do Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bình Dương lập ngày 13/5/2022;

+ Chứng thư Thẩm định giá số 148 BĐS/2022/CT-ĐA ngày 08/8/2022 của Công ty Cổ phần Thẩm định giá Đông Á;

+ Quyết định về việc giảm giá tài sản số 14/QĐ-CCTHADS ngày 29/12/2022 của Chi cục Thi hành án Dân sự thị xã Bến Cát.

- Kế hoạch tổ chức đấu giá:

+ Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: từ ngày 02/02/2023đến 16 giờ 00 phút, ngày 06/02/2023(trong giờ hành chính) tại nơi tài sản tọa lạc;

+ Thời gian địa điểm xem giấy tờ quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản: từ ngày 02/02/2023đến 16 giờ 00 phút, ngày 06/02/2023 (trong giờ hành chính) tại Công ty Công Lập;

+ Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá từng lô tài sản, bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp, theo phương thức trả giá lên trên cơ sở từ giá khởi điểm;

+ Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và nhận phiếu trả giá: kể từ ngày niêm yết việc đấu giá đến 16 giờ 00 phút, ngày 06/02/2023 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Công Lập;

+ Điều kiện và Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ tại Công ty Công Lập hoặc có ủy quyền (Trong giờ hành chính) và không thuộc đối tượng qui định tại Khoản 4, Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016;

+ Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ/01 Lô;

+ Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 20% so với giá khởi điểm;

+ Thời hạn nộp tiền đặt trước: từ ngày 06/02/2023 đến 16 giờ 00 phút ngày 08/02/2023. Người đăng ký tham gia đấu giá tự sắp xếp thời gian để nộp tiền. Khoản tiền đặt trước của khách hàng đăng ký đủ điều kiện tham gia đấu giá phải “báo có” trong tài khoản của Công ty Công Lập chậm nhất là đến 16 giờ 00 phút, ngày 08/02/2023. (Tổ chức đấu giá tài sản và người tham gia đấu giá có thể thỏa thuận thời hạn nộp tiền nhưng phải trước ngày mở cuộc đấu giá).

+ Thời điểm nhận lại tài sản: Trước khi mở cuộc bán đấu giá 01 ngày làm việc;

+ Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá: ngày 09/02/2023, dự kiến vào lúc: 08 giờ 00 phút tại: Công ty Công Lập; địa chỉ: số 29, đường số 8, Khu dân cư Hiệp Thành 3, Khu 7, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

+ Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Công Lập; địa chỉ: số 29, đường số 8, Khu dân cư Hiệp Thành 3, Khu 7, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

+ Điện thoại/Fax: 0274-3818801; 0989.724.725 (Thanh).


(*) Xem thêm

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng