ĐẤU GIÁ TRỰC TUYẾN

Căn cứ  Nghị định 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017:

Khoản 2,Điều 9. Tổ chức cuộc đấu giá bằng hình thức đấu giá trực tuyến:

2. Tổ chức đấu giá tài sản sử dụng Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến của tổ chức mình hoặc ký hợp đồng với tổ chức đấu giá tài sản khác có Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến để tổ chức cuộc đấu giá bằng hình thức đấu giá trực tuyến.

Khoản 2, khoản3, Điều 10 . Trình tự thực hiện cuộc đấu giá bằng hình thức đấu giá trực tuyến:

2. Khi đăng ký tham gia đấu giá, người tham gia đấu giá được cấp một tài khoản truy cập; được hướng dẫn về cách sử dụng tài khoản, cách trả giá và các nội dung cần thiết khác trên Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến để thực hiện việc đấu giá trực tuyến.

3. Người tham gia đấu giá sử dụng tài khoản của mình và thực hiện việc trả giá theo phương thức đấu giá, thời điểm bắt đầu tiến hành đấu giá và thời điểm kết thúc đấu giá, bước giá đã được công bố.

Ngày 01/11/2021 Công ty Đấu giá hợp Danh Công Lập đã ký hợp đồng số 17/2021/HĐTT  Hợp đồng dịch vụ thuê trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến để tổ chức cuộc đấu giá tài sản bằng hình thức trực tuyến với Công ty Đấu giá Hợp danh số 5- Quốc Gia (Công ty đã được phê duyệt tại Quyết định số 112/QĐ-STP ngày 12/5/2020 của Sở tư pháp TP Hà Nội về việc phê duyệt tổ chức đấu giá tài sản đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến).  Như vậy Công ty Công Lập đã đủ điều kiện để thực hiện đấu giá trực tuyến và đã được Công ty Đấu giá Hợp Danh số 5 – Quốc Gia tập huấn, hướng  dẫn, điều hành cũng như vận hành đấu giá trực tuyến.


Đã thêm vào giỏ hàng